Crossroads

Maja A. Chris en Jay A. Martin, schilderijen en fine art foto’s

Deze kunstenaars willen dat de kijker zich bewust wordt van de subtiele schoonheid en complexiteit van de bekende stedelijke omgeving, die vaak over het hoofd wordt gezien of als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Met hun verschillende media, camera en schilderskwast, interpreteren Chris en Martin dezelfde straathoek in San Francisco. De foto en het schilderij vormen een paar, een interessante twee-eiige tweeling.

Een ander perspectief

Door zich te richten op architectonische elementen, rechte lijnen, herhalende patronen en licht, leggen Chris en Martin de nadruk op de geometrische aspecten van de stedelijke omgeving waarin de mens altijd in beweging is. De liefde voor het spel van het licht in de stad (de eerste zonnestralen en het gouden avondlicht) verbindt de kunstenaars. Hun werk stelt de kijker in staat om de stad te bekijken vanuit een ander perspectief en zich te concentreren op de esthetische aspecten van het stedelijke landschap.

Uitdagingen voor kijker èn voor kunstenaar

De kijker wordt uitgedaagd om te reflecteren op haar/zijn eigen positie in de stad en op hoe ze zich verhouden tot de omgeving om hen heen. Ook de kunstenaars zijn uitgedaagd om te reflecteren op hun gebruik van camera en kwast in de verbeelding van de stad. Welke beperkingen en vrijheden hebben die technieken? “Het beeld van een kruispunt, Crossroads, symboliseert de keuzes die we moeten maken in het leven en de verschillende paden die we kunnen volgen.” Door de kijker te inspireren om dieper na te denken over de stedelijke ruimte en hun positie daarin, hopen Chris en Martin dat ze mensen kunnen inspireren om hun eigen keuzes te maken en hun eigen weg te vinden in het stadsleven.

Maja A. Chris is een beeldend kunstenaar, kunstconservator en kunsthistoricus met een diepe multidisciplinaire kennis van het creatieve proces en kunsttechnieken en -materialen. Haar werk bevindt zich wereldwijd in openbare en privé collecties.

Jay A. Martin is een fotograaf die zich voornamelijk richt op straat- en omgevingsfotografie. Hij documenteert met veel pathos. Hij is opgeleid als chemicus en cel fysioloog en is wetenschappelijk schrijver. Chris en Martin wonen respectievelijk in Amsterdam en San Francisco.

Opening op zondag 2 april van 15.00 tot 17.00 uur door kunstenaar Maja A. Chris.

De opening wordt verricht door Maja A. Chris. Ze vertelt over de keuzes in haar project samen met fotograaf Jay A. Martin “Crossroads. Welke ondergrond voor print en verf? Welke beelden? Hoe de vrijheden en beperkingen van de camera en de verfkwast te combineren.

MLB Kijkzondag op zondag 16 april van 16.30 tot 17.30 uur met Maja A. Chris.

Kijken naar de schilderijen en foto’s van Maja en Jay was nog nooit zo leuk en zo interessant! Op deze middag nemen we onder leiding van Edith de Jager, de tijd om naar een werk van elk van de kunstenaars te kijken. Je wordt uitgenodigd om te zeggen wat je ziet. Het is een verdiepende ervaring om dit van elkaar te horen. Elke individuele inbreng is evenveel waard in dit gesprek! Het is zo een informele ontmoeting met Maja en het werk van Maja en Jay, onder het genot van een hapje en een drankje.

Meld je aan voor vrijdag 14 april via ml.boel@planet.nl. Deelname € 3,- (pin   of cash bij binnenkomst).

Voor meer informatie: mlbgalerie.nl, facebook.com/MLBgalerie, http://majaart.nl/; http://instagram.com/jayamartinfineimages

These artists want the viewer to become aware of the subtle beauty and complexity of the familiar urban environment, which is often overlooked or taken for granted. With their different media, camera and paintbrushes, Chris and Martin interpret the same street corner in San Francisco. The photograph and the painting form a pair, an interesting fraternal twin.

A different perspective

By focusing on architectural elements, straight lines, repetitive patterns and light, Chris and Martin emphasize the geometric aspects of the urban environment in which people are always in motion. The love for the play of light in the city (the first rays of the sun and the golden evening light) connects the artists. Their work allows the viewer to view the city from a different perspective and focus on the aesthetic aspects of the urban landscape.

Challenges for the viewer and for the artist

The viewer is challenged to reflect on her/his own position in the city and how they relate to the environment around them. The artists are also challenged to reflect on their use of camera and brush in the representation of the city. What limitations and freedoms do those techniques have? “The image of a Crossroads, symbolizes the choices we have to make in life and the different paths we can follow.” By inspiring the viewer to think more deeply about urban space and their position within it, Chris and Martin hope they can inspire people to make their own choices and find their own way in urban life.

Maja A. Chris is a visual artist, art curator and art historian with a deep multidisciplinary knowledge of the creative process and art techniques and materials. Her work is in public and private collections worldwide.

Jay A. Martin is a photographer who mainly focuses on street and environmental photography. He documents with a lot of pathos. He is trained as a chemist and cell physiologist and is a scientific writer. Chris and Martin live in Amsterdam and San Francisco respectively.

Opening on Sunday April 2 from 3 to 5 pm by artist Maja A. Chris.

The opening is performed by Maja A. Chris. She talks about the choices in her project together with photographer Jay A. Martin “Crossroads. Which substrate for print and paint? Which images? How to combine the freedoms and limitations of the camera and the paintbrush.

MLB KIJK Sunday on Sunday, April 16 from 4:30 pm to 5:30 pm with Maja A. Chris.

Looking at the paintings and photos of Chris and Martin has never been so much fun and so interesting! On this afternoon, led by Edith de Jager, we take the time to look at a work by each of the artists. You are invited to say what you see. It is a deepening experience to hear this from each other. Each individual contribution is of equal value in this conversation! It is such an informal meeting with Chris and the work of Maja and Jay, while enjoying a snack and a drink.

Register before Friday 14 April via ml.boel@planet.nl. Participation € 3, – (pin or cash on arrival).

For more information: mlbgalerie.nl, facebook.com/MLBgalerie, http://majaart.nl/; http://instagram.com/jayamartinfineimages