Privacy statement MLB Galerie

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die MLB Galerie ontvangt en verwerkt; dat zijn de persoonsgegevens van vrijwilligers, kunstenaars en kopers.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Marie-Louise Boel van MLB Projectmanagement en Advies, gevestigd in Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 34167659. MLB Galerie is onderdeel van dit bedrijf.

2. Verwerking van gegevens en doel
2.1 MLB Galerie ontvangt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:
Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekening, BTW nummer en website.
De persoon geeft daarmee uitdrukkelijk toestemming om zijn persoonsgegevens binnen de kaders van dit privacy beleid te verwerken.

2.2 MLB Galerie verwerkt de in artikel 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Naam, adresgegevens, telefoonnummer, website en e-mailadres worden gebruikt voor het contract, voor de verstrekking van informatie, deelnemen aan een activiteit of voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Bankrekeningnummer en BTW nummer worden gebruikt om facturen te kunnen opstellen en betalingen te doen.

2.3 MLB Galerie zal de persoonsgegevens niet anders gebruiken dan voor het realiseren van haar eigen doelstellingen. Deze gegevens worden niet doorverkocht worden aan anderen. Persoonsgegevens kunnen alleen na toestemming van Marie-Louise Boel en na afsluiting van een verwerkingsovereenkomst, door derden worden gebruikt.

2.4 MLB Galerie kan de persoonsgegevens anoniem gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om de dienstverlening aan haar klanten te optimaliseren. De gegevens zijn nooit tot een individueel persoon te herleiden en worden niet verstrekt aan derden.

2.5 Voor de gegevens die gehost worden door grote bedrijven (MailChimp, banken, boekhouder Van Tunen, Facebook) geldt dat MLB Galerie afziet van een verwerkingsovereenkomst omdat de privacy statements van deze bedrijven in overeenstemming zijn met de AVG.

3. Bewaartermijnen
MLB Galerie verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betreffende persoon voor de duur van de samenwerking en tot maximaal vijf jaar na beëindiging van de samenwerking. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal MLB Galerie de persoonsgegevens vernietigen, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.
Voor het verstrijken van de bewaartermijn, spreekt MLB galerie af of de persoonsgegevens in de administratie mogen blijven te behoeve van later contact.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft MLB Galerie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen in de bedrijfsruimtes als ten aanzien van gebruik van de persoonsgegevens van de vrijwilligers van de galerie. Hiermee worden de persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2 In het geval dat laptop/computer(s) besmet zijn door een computervirus, wordt zo spoedig mogelijk na constatering vastgesteld of er sprake is van een (mogelijk) datalek. Wanneer sprake is van een datalek wordt dit zo spoedig mogelijk door de desbetreffende eigenaar van de laptop/computer(s) bij Marie-Louise gerapporteerd die het vervolgens meldt bij de daartoe bevoegde instanties. Mocht een datalek zich voordoen bij organisaties waarmee wij een verwerkingsovereenkomst hebben gesloten, dan zullen de betrokkenen hierover geïnformeerd worden conform de verwerkingsovereenkomst.
4.3 Voor de digitale verwerking van de persoonsgegevens maakt MLB Galerie gebruik van MailChimp. Deze organisatie heeft een privacy beleid dat voldoet aan de AVG.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen c.q. klachten
5.1 Indien een persoon bezwaar maakt tegen de (verdere) verwerking van zijn persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan hij/zij aan MLB Galerie verzoeken om de gegevens te verwijderen.
MLB Galerie zal binnen een maand aan dit verzoek gehoor geven, tenzij MLB Galerie op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Over het verwijderen van gegevens of het bewaren van gegevens op grond van een wettelijke verplichting zal MLB Galerie de betreffende persoon informeren.

5.2 Indien de betreffende persoon klachten heeft over de wijze waarop MLB Galerie de persoonsgegevens verwerkt of verzoeken behandelt, kan hij/zij contact opnemen met Marie-Louise Boel.

6. Wijzigingen
Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de nieuwsbrief en op de MLB website bekend gemaakt.

Amsterdam, mei 2018